Ønsker du at klage over en prøve eller eksamen?


I givet fald er der en række områder, du skal være opmærksom på. I det følgende kan du læse mere om:

 • 1. Hvad kan der klages over – og hvad kan der ikke klages over?
 • 2. Hvad er fristen for indsendelse af en klage?
 • 3. Hvad kan klagen føre til?
 • 4. Hvilke krav er der til klagen?
 • 5. Hvor skal du sende klagen til?
 • 6. Hvordan behandles klagen?
 • 7. Hvilke muligheder har du for at klage over en afgørelse i en klagesag?


Inden du indsender en klage, kan du overveje at bede eksaminator om at forklare bedømmelsen. Det kan give dig en bedre mulighed for at vurdere, om du har grund til at klage. Du bør dog samtidig være opmærksom på klagefristen, jf. punkt 2.

For oversigt over processen, fra indsendelse af klage til afgørelse, se pdf her.

I den følgende gennemgang vil der være henvisning til de relevante §§ i eksamensbekendtgørelsen (angivet i parentes).

1. Hvad kan der klages over – og hvad kan der ikke klages over?

Du kan klage over følgende (jf. § 33 i den hidtil gældende eksamensbekendtgørelse - dog § 35 i bekendtgørelse 1518 gældende pr. 1/9 2014):

 1. Retlige spørgsmål
 2. Eksaminationsgrundlaget (spørgsmål, opgaver og lignende)
 3. Prøveforløbet
 4. Bedømmelsen


Retlige spørgsmål kan f.eks. være overtrædelser af skrevne regler, herunder studieordninger, eller tilsidesættelse af uskrevne retsprincipper for prøver m.m.

En klage kan godt omfatte flere af ovenstående elementer, men du bør så vidt muligt angive, hvilke klagepunkter du refererer til.

Du kan derimod ikke klage over f.eks.:

> Dårlig vejledning. Klager over dårlig eller mangelfuld vejledning skal i stedet sendes til studienævnet. Bedømmelsen vedrører alene præstationen ved prøven. 

> At andre har fået en højere karakter. Bedømmelsen ved prøverne er individuel og relateret til de kriterier, der er knyttet til 7-trinsskalaen og de krav, der fremgår af fagets studieordning. Det er derfor irrelevant hvordan niveauet er for andre studerende.

2. Hvad er fristen for indsendelse af klage?

Fristen for indsendelse af en klage er 2 uger fra offentliggørelsen af bedømmelsen. Fristen løber dog tidligst fra den dato, der er meddelt for offentliggørelsen (jf. § 32 i den hidtil gældende eksamensbekendtgørelse - dog § 34 i bekendtgørelse 1518 gældende pr. 1/9 2014).

Universitetet går ud fra, at du modtager et resultat den dag, det bliver meddelt personligt eller pr. e-mail. Hvis resultatet fremsendes pr. brev lægges det til grund, at du har modtaget brevet dagen efter afsendelse.

3. Hvad kan klagen føre til?

Universitetets afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet, kan være en af følgende (jf. § 34 i den hidtil gældende eksamensbekendtgørelse - dog § 36 i bekendtgørelse 1518 gældende pr. 1/9 2014):

 1. Tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver. Se evt. oversigt over processen ved tilbud om ombedømmelse her >
 2. Tilbud om ny prøve (omprøve). Se evt. oversigt over processen ved tilbud om omprøve her > 
 3. At klageren ikke får medhold i klagen. Se evt. oversigt over proces, hvis klager ønsker at klage over afgørelsen her >


Universitetet kan ikke – som tidligere – beslutte at forhøje en karakter.

Du bør være opmærksom på, at du – hvis du tager imod et tilbud om ombedømmelse eller omprøve kan risikere at få en lavere karakter (jf. § 35, stk. 4 i den hidtil gældende eksamensbekendtgørelse - dog § 37, stk. 4 i bekendtgørelse 1518 gældende pr. 1/9 2014). Ved omprøve og ombedømmelser skal universitetet skal udpege nye bedømmere.

Læs mere om behandling af klagen under punkt 6.

Særligt ved alvorlige fejl eller mangler ved en prøve

Hvis universitetet – f.eks. på baggrund af en klage – bliver opmærksom på fejl eller mangler af særlig alvorlig karakter, eller hvor det må anses for den mest korrekte måde at afhjælpe fejlen eller manglen på, kan universitetet herudover annullere den oprindelige prøve og foranstalte en ekstraordinær omprøve (jf. § 19, stk. 2).

Ved andre væsentlige fejl og mangler kan universitetet give tilbud om en ekstraordinær omprøve. En studerende, der har deltaget i den ekstraordinære omprøve, kan vælge at beholde den oprindeligt givne bedømmelse (jf. § 19, stk. 3).

4. Hvilke krav er der til klagen?

Klagen skal være skriftlig og indeholde en relevant faglig og/eller retlig begrundelse.

En faglig begrundelse er en begrundelse, der forklarer, hvorfor en bedømmelse fagligt er forkert. Den kan derfor f.eks. tage udgangspunkt i forkert anvendt teori, forkert vurdering af en argumentationsrække eller lignende.

En retlig begrundelse må tage udgangspunkt i hvilke retsregler (i f.eks. eksamensbekendtgørelse, eksamensordning, studieordning, udfyldende bestemmelser) eller retsprincipper, der menes tilsidesat. Der kan f.eks. være tale om, at en udleveret opgave er forkert eller mangelfuld eller at der er givet for kort forberedelsestid. Der vil også kunne klages over gener som følge af strømudfald, der påvirker prøven eller usædvanlig støj.

Bemærk, at bedømmelsen af en eksamenspræstation ikke er en afgørelse i forvaltningsretlig forstand. Bedømmerne har derfor ikke pligt til at give en forvaltningsretlig begrundelse for bedømmelsen. Ofte vil bedømmerne dog gerne efterfølgende forklare, hvorfor de kom frem til den konkrete bedømmelse.

I den forbindelse bemærkes, at en eventuel specialeudtalelse ikke er en del af bedømmelsen. 

5. Hvor skal du sende klagen til?

Ønsker du at klage over et eksamensforløb, skal du sende klagen til sekretariatet for det institut, som det pågældende fag/basisstudium administreres af. Her kan du se, hvilke fag og basisstudier, der hører til hvilke institutter.

Fristen for indsendelse af en klage fremgår af ovenstående, punkt 2.

For oversigt over processen, fra indsendelse af klage til afgørelse, se her >.

Arbejdslivsstudier samt Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier er hver tilknyttet to institutter. Klager vedrørende eksamener på Arbejdslivsstudier behandles af ENSPAC. Klager vedrørende eksamener på Sundhedsfremme og sundhedsstrategier behandles af PAES.

Klager over integrerede specialer, der omfatter fag fra forskellige institutter

Ved klager over integrerede specialer, der omfatter fag fra to institutter, skal du kun sende klagen til det ene institut, da der ikke må køre to parallelle sager. Hvilket af de to institutter, klagen skal sendes til, afhænger af fagenes navne. Klagen sendes til sekretariatet i det institut, der ”huser” det af de to fag, der har det først forekommende bogstav i alfabetet. Det pågældende institut varetager herefter hele sagsbehandlingen for begge fag – herunder høring af bedømmerne fra begge fag – og udsender en samlet svarskrivelse.

6. Hvordan behandles klagen?

Du kan se en oversigt over processen frem til afgørelsen her >.

Høring af bedømmere

Hvis klagen vedrører bedømmelsen eller øvrige forhold, der vedrører bedømmerne, sender institutsekretariatet straks klagen til bedømmerne med anmodning om en udtalelse inden en frist på 2 uger (jf. § 33 i den hidtil gældende eksamensbekendtgørelse - dog § 35 i bekendtgørelse 1518 gældende pr. 1/9 2014). Juli måned indgår ikke i beregningen af bedømmernes frist.

Hvis der foreligger særlige omstændigheder, kan institutsekretariatet fastsætte en længere frist. En kopi af anmodningen om udtalelse sendes til den studerende.

Høring af den studerende

Når bedømmernes udtalelse foreligger, sender institutsekretariatet hurtigst muligt denne til den studerende med en anmodning om en eventuel udtalelse inden en frist på mindst 1 uge.

Hvis den studerendes høringssvar undtagelsesvis bringer nyt frem, som bedømmerne bør have lejlighed til at udtale sig om, kan det være nødvendigt at gennemføre en supplerende høring af bedømmerne – og derefter af den studerende.

Institutsekretariatets afgørelse

Som nævnt under punkt 3 kan en klage føre til en af følgende afgørelser:

 1. Tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver. Se evt. oversigt over processen ved tilbud om ombedømmelse her >
 2. Tilbud om ny prøve (omprøve). Se evt. oversigt over processen ved tilbud om omprøve her > 
 3. At klageren ikke får medhold i klagen. Se evt. oversigt over proces, hvis klager ønsker at klage over afgørelsen her >


Afgørelsen i eksamensklagesagen er en normal forvaltningsretlig afgørelse. Afgørelsen skal derfor bl.a. være begrundet og ved afslag indeholde en klagevejledning. Hvilken afgørelse, der er den rigtige i den enkelte sag, afhænger af en konkret vurdering af sagens akter. Det fremgår ikke af eksamensbekendtgørelsen, hvornår der skal gives et tilbud om ombedømmelse, om omprøve eller skal ske afvisning af klagen.

Ombedømmelse og omprøve

Dog kan der ikke gives tilbud om ombedømmelse, når prøven var mundtlig. Ved ombedømmelse sker der en genbedømmelse af en allerede afleveret opgave eller lignende. Den studerende skal ikke igennem en ny prøve.

Ved omprøve skal den studerende gennemføre en ny prøve. Det kan f.eks. være gennemføre en mundtlig projektprøve eller en mundtlig specialeeksamen. Det vil afhænge af den konkrete sag om den studerende ved en omprøve i forbindelse med et projekt eller en mundtlig specialeeksamen skal aflevere et nyt (speciale)projekt.

Hvis du får medhold i en klage, vil det fremgå af tilbuddet om ombedømmelse eller omprøve, hvornår prøven vil kunne afholdes, og hvornår du skal svare.

Bemærk, at du ved en ombedømmelse eller omprøve kan risikere at få en lavere karakter end ved den oprindelige prøve.

Ved omprøve og ombedømmelse udpeges nye eksaminatorer af fagets eksamensadministration efter indstilling fra studielederen og censorer af censorformanden (jf. § 35 i den hidtil gældende eksamensbekendtgørelse - dog § 37 i bekendtgørelse 1518 gældende pr. 1/9 2014).

OBS: Ved ombedømmelse skal bedømmerne have forelagt klagesagens akter, herunder opgaven, besvarelsen, klagen, de oprindelige bedømmeres udtalelse, klagerens kommentarer og universitetets afgørelse. Dette gælder ikke ved omprøve, da en omprøve er en ny prøve.

7. Hvilke muligheder har du for at klage over en over afgørelse i en eksamensklagesag?


Klager over afslag

Hvis du ikke får medhold i en eksamensklage, har du mulighed for at klage over afslaget (jf. § 36 og § 42 i den hidtil gældende eksamensbekendtgørelse - dog § 38 og § 44 i bekendtgørelse 1518 gældende pr. 1/9 2014). Du kan se en oversigt over processen for klager over institutsekretariatets afgørelse her >.

En evt. klage skal indgives inden for 2 uger fra meddelelsen af afgørelsen. Klagen skal sendes til Uddannelse og Internationalisering (UI) (kontaktperson: Charlotte Høeg), der sørger for den videre proces. Den videre klageproces er skitseret i et bilag til dette notat.

UI vurderer om klagen alene vedrører faglige spørgsmål, retlige spørgsmål eller en blanding af faglige og retlige spørgsmål.

Indeholder klagen kun faglige spørgsmål videresendes sagen til et ankenævn. Hvis der ikke findes et fast ankenævn på området nedsættes et ad hoc ankenævn.

Indeholder klagen retlige spørgsmål behandler afdelingen disse.

Indeholder klage både faglige og retlige spørgsmål behandler afdelingen de retlige spørgsmål. Herefter oversendes faglige spørgsmål til et ankenævn, medmindre behandlingen af de retlige spørgsmål har medført, at den studerende har fået medhold.

Klager, der indbringes for et ankenævn

Et ankenævns afgørelse, kan gå ud på (jf. § 39 i den hidtil gældende eksamensbekendtgørelse - dog § 41 i bekendtgørelse 1518 gældende pr. 1/9 2014):

 1. tilbud om, at ankenævnet bedømmer prøven, herunder forhøjer og nedsætter karakteren eller ændrer bedømmelsen Ikke bestået/Bestået og Ikke godkendt/Godkendt til en anden bedømmelse, dog ikke ved mundtlige prøver,
 2. tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse) ved nye bedømmere, dog ikke ved mundtlige prøver,
 3. tilbud om ny prøve (omprøve) ved nye bedømmere, eller
 4. at klageren ikke får medhold i klagen.


Bemærk, at også et ankenævns bedømmelse af en prøve kan medføre en nedsættelse af karakteren.

Klager over resultatet af en ombedømmelse eller en omprøve

Det er ikke muligt at klage over bedømmelsen ved ombedømmelse eller omprøve for så vidt angår faglige spørgsmål (jf. § 35, stk. 4, 3. punkt i den hidtil gældende eksamensbekendtgørelse - dog § 37, stk. 4, 3. punkt i bekendtgørelse 1518 gældende pr. 1/9 2014).

Det er derimod muligt at klage over resultatet af ombedømmelse eller omprøve, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål (jf. § 42, stk. 1 i den hidtil gældende eksamensbekendtgørelse - dog § 44, stk. 1 i bekendtgørelse 1518 gældende pr. 1/9 2014). Klagefristen er 2 uger. En retlig klage over en ombedømmelse eller omprøve skal sendes til institutsekretariatet. Du kan se en oversigt over processen for klager over retlige spørgsmål her >.

 
Send rettelser til webmaster
 
 

Find vej

Roskilde Universitet
Universitetsvej 1, Postboks 260
4000 Roskilde
Tlf: +45 4674 2000
E-mail:ruc@ruc.dk
EAN-nr: 5798000418110
SE/CVR-nr: 29 05 75 59

Viden fra RUC

’Det er et brud med det, der står i lærebøgerne’ –Jesper Schmidt Hansen

Klik og læs nyeste nr. af Rubrik